Regulamin wycieczki rowerowej organizowanej przez autora bloga Rowerowanie.com i osób współpracujących, zwanych dalej organizatorem.

1. W wycieczce mogą brać udział osoby poruszające się rowerem, napędzanym siłą ludzkich mięśni
2. Przed wycieczką należy zarejestrować się w sposób wskazany przez organizatora uprzednio zapoznając się oraz akceptując niniejszy regulamin.Tylko osoby akceptujące niniejszy regulamin mogą uczestniczyć w wycieczce.
3. Ilość uczestników wycieczki jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
4. Deklarując swoje uczestnictwo należy brać pod uwagę pogodę i kondycję fizyczną, należy zabrać ze sobą prowiant i napoje pozwalające na pokonanie trasy. Należy posiadać ze sobą dokument tożsamości i naładowany telefon komórkowy. Warto zaopatrzyć się także w zapasową dętkę lub podstawowe narzędzia do ewentualnej naprawy, gdyż organizator nie zapewnia ich dostępności w trakcie trwania imprezy. Organizator deklaruje chęć pomocy w przypadkach losowych w miarę posiadanych możliwości.
5. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz przepisów ruchu drogowego,
6. Uczestnicy jadą wyłącznie po wytyczonej trasie. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi grupę. W przypadku dużej ilości uczestników grupa może zostać podzielona na kilka mniejszych by poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
7. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych uczestników,
8. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku, należy posiadać włączone oświetlenie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego
9. Osoby biorące udział w wycieczce obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Osobom biorącym udział w wycieczce zabrania się posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych,
10. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem środków odurzających i podobnie działających, mogących mieć wpływ na koncentrację,
11. Wycieczka odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym i porusza się także drogami publicznymi. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych,
12. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie rowerze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców,
13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność,
14. Wszyscy uczestnicy proszeni są o szczególną troskę o środowisko naturalne i pozostawienie po sobie porządku
15. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami wycieczki mogą być wykorzystane przez organizatora,
16. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową organizatorów. Regulamin dostępny jest także podczas zbiórki przed rozpoczęciem wycieczki u osób organizujących przejazd,
17. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po wycieczce,
18. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy,
19. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody,
20. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką,
21. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Uczestnicząc w wycieczce akceptuje się warunki niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie,
22. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne utrudnienia, w takim przypadku zostanie ogłoszona informacja o tym fakcie
23. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.