Dz.U.1999.43.430 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozdział 9 – Ścieżki rowerowe §...
Więcej »