1.9/5 - (21 votes)
 


Przejazdy rowerowe to „skrzyżowanie” drogi rowerowej z jezdnią. Po przejeździe rowerowym wolno jechać rowerem (w przeciwieństwie do pasów). Podstawowym wyznacznikiem kto ma pierwszeństwo na przejeździe rowerowym są znaki drogowe. Jeśli nie ma znaków określających pierwszeństwo to określa je PoRD.
Rowerzysta jadący drogą rowerową ma pierwszeństwo przed samochodem skręcającym w drogę poprzeczną. Rower ma także pierwszeństwo przed autami włączającymi się do ruchu z drogi poprzecznej, wyjeżdżającymi z parkingu lub posesji. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada prawej ręki – pojazd będący po prawej ma pierwszeństwo. Warto wiedzieć, że gdy wjedziemy już na przejazd rowerowy, mamy pierwszeństwo na tym przejeździe.

W każdym przypadku, bez względu na pierwszeństwo należy zwracać uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu, którzy mogą nie znać przepisów i unikać sytuacji niebezpiecznych.  

Samochód ma pierwszeństwo, ponieważ jedzie z prawej a skrzyżowanie nie jest oznakowane.

Samochód ma pierwszeństwo, ponieważ jedzie z prawej a skrzyżowanie nie jest wystarczająco oznakowane.

Pierwszeństwo ma rowerzysta, gdyż jedzie z prawej stronie na skrzyżowaniu równorzędnym

Pierwszeństwo ma rowerzysta, gdyż jedzie z prawej strony na nieoznaczonym znakami skrzyżowaniu.

Rowerzysta jadący wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo.

Rowerzysta jadący wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej.

Rowerzysta jedzie z prawej strony, więc ma pierwszeństwo.

Rowerzysta jedzie z prawej strony, więc ma pierwszeństwo, ponieważ nie ma innych znaków określających pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie równorzędne drogi rowerowej z jezdnią. Z prawej strony jedzie auto, które ma pierwszeństwo przed rowerem - zasada prawej ręki.

Skrzyżowanie równorzędne drogi rowerowej z jezdnią. Z prawej strony jedzie auto, które ma pierwszeństwo przed rowerem – obowiązuje zasada prawej ręki.

Znaki stop powodują, że rowerzysta ma obowiązek zatrzymania się i nie ma pierwszeństwa.

Znaki stop powodują, że rowerzysta ma obowiązek zatrzymania się i nie ma pierwszeństwa, bez względu na kierunek z którego nadjeżdża. Pierwszeństwo ma w tym przypadku samochód.

Rowerzysta porusza się wzdłuż drogi podporządkowanej.

Rowerzysta porusza się wzdłuż drogi podporządkowanej. Samochód jedzie drogą z pierwszeństwem przejazdu i z tego powodu samochód ma pierwszeństwo przed rowerzystą. Niestety oznakowanie na tym skrzyżowaniu nie jest wystarczające i może wprowadzać rowerzystę w błąd.

Rowerzysta ma pierwszeństwo gdyż porusza się wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Rowerzysta ma pierwszeństwo gdyż porusza się wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu. Samochód ustępuje pierwszeństwa rowerzyście skręcając.

 

Ewentualne wątpliwości wyjaśnia wideo kurs „Cykloakademia„, Miasta dla Rowerów, Wikipedia a przede wszystkim Prawo o ruchu drogowym.

Należy zwrócić uwagę, że przejazd rowerowy aby był przejazdem rowerowym musi być oznakowany znakami pionowymi (D-6a /D-6b) lub poziomymi (P-11), a droga rowerowa aby była drogą rowerową oznakowana powinna być znakiem roweru na asfalcie lub na niebieskim znaku drogowym (P-23 lub C-13).

Wiele jest przejazdów rowerowych, których oznakowanie jest niedostateczne, co może powodować wątpliwości i ryzykowne sytuacje.  Dlatego zasada ograniczonego zaufania jest podstawową zasadą, którą należy się kierować.
Znajomość przepisów ułatwia znacząco poruszanie się rowerem i poprawia bezpieczeństwo. Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym, jest ważną kwestią bo wątpliwości co do niego mogą powodować wypadki. Warto znać prawa i obowiązki  panujące na drogach, respektować i wymagać od innych uczestników ruchu, bez względu jakim pojazdem się poruszają.


Podstawa prawna tekst jednolity ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem jest Internetowy System Aktów Prawnych –  stan na dzień 22-01-2016r. 
Art. 27.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
2. (uchylony).
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Art. 25.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi (rower to też pojazd) nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530) zniosła art. 33 ust. 4, zabraniającyna przejeździe rowerowym wjazdu pod nadjeżdżający pojazd„. Przepis ten był sprzeczny z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 44, art. 16 ust. 2) i nie obowiązywał. Sprzeczny z art. 25 ust. 1 i nowym art. 27 ust. 1a ustawy, nakazującymi ustąpienie przez pojazd zmieniający kierunek jazdy pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka oraz rowerzystom jadącym na wprost. Analogiczne przepisy zabraniające rowerzyście wjazdu na przejazd dla rowerzystów nie występują w żadnym kodeksie drogowym w Europie. (Wikipedia)